عاشقانه http://love-and-dead.mihanblog.com 2020-05-31T01:44:58+01:00 text/html 2010-06-24T02:42:30+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس عکس های عاشقتنه لب http://love-and-dead.mihanblog.com/post/28 <P><IMG style="WIDTH: 459px; HEIGHT: 353px; MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=987 src="http://i.imagehost.org/0509/bd4e.jpg" width=1102></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-06-20T04:29:05+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس بی وفایی>>(مخصوص دختر خانوم ها>>چو بی وفا هستند) http://love-and-dead.mihanblog.com/post/27 <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/04/ghamgin-lovetarin.tk-4.jpg"><IMG class="alignnone size-full wp-image-732" height=642 alt=غمگین src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/04/ghamgin-lovetarin.tk-4.jpg" width=481></A></FONT></DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>در زمانی که وفا<BR>قصه ی برف به تابستان است<BR>و صداقت گل نایابی است<BR>و در آیینه ی چشمان شقایق ها نیز<BR>عابر ظالم و بی عاطفه ی غم جاریست<BR>به چه کس باید گفت<BR>با تو خوشبخت ترین انسانم...</FONT></DIV> text/html 2010-06-20T04:25:15+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس تفسیر سکوت... http://love-and-dead.mihanblog.com/post/26 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG height=569 src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/lovetarin.tk.jpg" width=343></FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>من سر ریز سکوت شمایی ام که<BR><BR>نه حرفی برای زدن دارید<BR><BR>نه دلی برای عاشق شدن<BR><BR><BR><BR>تفسیر سکوتتان کار راحتی نیست <BR><BR>من شکست خورده ی تفسیر سکوت شمایم</FONT></P> text/html 2010-06-20T04:22:46+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس کلماتم... http://love-and-dead.mihanblog.com/post/25 <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG height=569 src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/lovetarin-fantezi.jpg" width=457></FONT></DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>کلماتم را <BR>در جوی سحر می شویم<BR>لحظه هایم را <BR>در روشنی بارانها<BR>تا برای تو شعری بسرایم روشن<BR>تا که بی دغدغه<BR>بی ابهام<BR>سخنانم را<BR>در حضور باد <BR>-این سالک دشت وهامون-<BR>با تو بی پرده بگویم <BR>که تو را <BR>دوست میدارم تا مرز جنون۰</FONT></DIV> text/html 2010-06-20T04:20:57+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس دلتنگم http://love-and-dead.mihanblog.com/post/24 <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/lovetarin-fantezi-2.jpg"></FONT></DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>گر از جفای تو روزی دلم بیازارد <BR>کمند شوق کشانم بصح بازآرد<BR><BR>زدرد عشق تودوشم امید صبح نبود<BR>اسیر هجر چه تاب شب دراز آرد<BR><BR>ولی عجب نبودگربسوخت زآتش عشق<BR>چه جای موم که فولاد در گداز آرد</FONT></DIV> text/html 2010-06-20T04:19:17+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس دل نوشته عاشقانه http://love-and-dead.mihanblog.com/post/23 <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG height=569 src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/lovetarin-fantezi-4.jpg" width=394></FONT></DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=posttext><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>با هم که هستیم <BR><BR>سه نفریم<BR><BR>من و <BR><BR>تو و<BR><BR>بوسه<BR><BR>جدا که می شویم ،<BR><BR>چهار نفر . . .<BR><BR>تو و تنهایی<BR><BR>من و عذاب</FONT></DIV> text/html 2010-06-20T04:16:26+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس روی... http://love-and-dead.mihanblog.com/post/22 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/پوستر.jpg"><IMG class="alignnone size-full wp-image-893" height=341 alt=پوستر src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/پوستر.jpg" width=490></A></FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>روی ابر پاره پاره<BR>رو تن ماه و ستاره<BR>رو دل آبی دریا<BR>بنویس میاد دوباره<BR>گل پونه دونه دونه<BR>توی باغچه زد جوونه<BR>بس که غرق اشتیاقه<BR>نمی خواد خونه بمونه<BR>شوق لحظه رسیدن<BR>شاخه ی نگاتو چیدن<BR>بعد اینهمه جدایی<BR>یه دل سیر تورو دیدن<BR>یه دل سیر تو رو دیدن</FONT></P> text/html 2010-06-20T04:13:03+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس بخواب ای http://love-and-dead.mihanblog.com/post/21 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG class="size-full wp-image-910 aligncenter" height=577 alt=عاشقانه src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/lovetarin-1.jpg" width=424></FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>بخواب ای عشق جاویدان<BR>در این رویای دیرینه<BR>صدای هیچ مجنونی<BR>نمی آید<BR>بخواب آرام<BR>پس آسوده خاطر باش<BR>که در فکرم دگر چیزی<BR>نمی آید<BR>بخواب ای حس بی پایان<BR>نوای لرزش دستان سردم باش<BR>بخواب و در میان <BR>خواب های وهم و آشفته<BR>به دنبال نگاهم باش<BR>می خواهم بخوابم باز<BR>در رویا کنارم باش</FONT></P> text/html 2010-06-20T04:09:02+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس صدایی در شب http://love-and-dead.mihanblog.com/post/20 <P><IMG height=569 src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/love-2.jpg" width=442><BR></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>نیمه شب در دل دهلیز خموش <BR>ضربه پایی افکند طنین <BR>دل من چون دل گلهای بهار <BR>پر شدم از شبنم لرزان یقین <BR>گفتم این اوست که باز آمده <BR>جستم از جا و در ایینه گیج <BR>بر خود افکندم با شوق نگاه <BR>آه لرزید لبانم از عشق <BR>تار شد چهره ایینه ز آه <BR>شاید او وهمی را می نگریست <BR>گیسویم در هم و لبهایم خشک <BR>شانه ام عریان در جامه خواب <BR>لیک در ظلمت دهلیز خموش <BR>رهگذر هر دم می کرد شتاب <BR>نفسم نا گه در سینه گرفت <BR>گویی از پنجره ها روح نسیم <BR>دید اندوه من تنها را <BR>ریخت بر گیسوی آشفته من <BR>عطر سوزان اقاقی ها را <BR>تند و بیتاب دویدم سوی در <BR>ضربه پاها در سینه من <BR>چون طنین نی در سینه دشت <BR>لیک در ظلمت دهلیز خموش <BR>ضربه پاها لغزید و گذشت <BR>باد آواز حزینی سر کرد</FONT></P> text/html 2010-06-17T11:20:54+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس عکس قلب http://love-and-dead.mihanblog.com/post/19 <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-4.jpg"><IMG class="alignnone size-full wp-image-1129" height=669 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-4.jpg" width=467></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس قلب</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1130" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-120x120.jpg" width=120></A> <A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-1.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1131" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-1-120x120.jpg" width=120></A> <A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-2.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1132" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-2-120x120.jpg" width=120></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-3.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1133" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-3-120x120.jpg" width=120></A> <A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-5.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1134" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-5-120x120.jpg" width=120></A> <A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-6.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1135" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-6-120x120.jpg" width=120></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-7.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1136" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-7-120x120.jpg" width=120></A> <A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-8.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1137" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-8-120x120.jpg" width=120></A> <A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-9.jpg"><IMG class="alignnone size-thumbnail wp-image-1138" height=120 alt="عکس قلب" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/hearts-9-120x120.jpg" width=120></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس قلب</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">..<BR>باز لب های عطش كرده من<BR>عشق سوزان تو را می جوید<BR>می تپد<STRONG> قلبم </STRONG>و با هر تپشی<BR>قصه عشق تو را می گوید </P> text/html 2010-06-17T11:17:40+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس عکس شعر عاشقانه http://love-and-dead.mihanblog.com/post/18 <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/181.jpg"><IMG class="alignnone size-full wp-image-1112" height=599 alt=عاشقانه src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/06/181.jpg" width=468></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس عاشقانه</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">..<BR>فردا اگر زره نمی آمد<BR>من تا ابد كنار تو می ماندم<BR>من تا ابد ترانه عشقم را<BR>در آفتاب عشق تو می خواندم</P> text/html 2010-06-15T09:48:26+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس اس ام اس عاشقانه http://love-and-dead.mihanblog.com/post/17 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #333333"><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/04/My_heart_was_on_my_throat_by_uncubitodehielo881.jpg"><IMG class="alignnone size-full wp-image-656" height=450 alt="اس ام اس عاشقانه" src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/04/My_heart_was_on_my_throat_by_uncubitodehielo881.jpg" width=300></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <H4 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN id=more-657></SPAN></STRONG></P> <P></SPAN>سازگلهای دلم آهنگ توست&nbsp; / یار بی رنگ غزل هم رنگ توست</P> <P>رفتی اماجان چشمانت بگو / حس نکردی یک نفردل تنگ توست . . .؟</P> <P>.</P> <P>.</P> <P>.</P> <P>به قلبم نشستی نگفتم چرا&nbsp; /&nbsp; دلم را شکستی نگفتم چرا</P> <P>یکی خواب شبهای من را ربود&nbsp; /&nbsp; چو دیدم تو هستی نگفتم چرا . . .</P> <P>.</P> <P>.</P></H4> text/html 2010-06-15T09:32:36+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس لیلی و مجنون http://love-and-dead.mihanblog.com/post/16 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><A href="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/love.jpg"><IMG class="alignnone size-full wp-image-889" height=658 alt=love src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/05/love.jpg" width=438></A></FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>یک شبی مجنون نمازش را شکست<BR>بی وضو در کوچه لیلا نشست<BR>عشق آن شب مست مستش کرده بود<BR>فارغ از جام الستش کرده بود<BR>گفت یا رب از چه خوارم کرده ای<BR>بر صلیب عشق دارم کرده ای<BR>خسته ام زین عشق دلخونم نکن<BR>من که مجنونم تو مجنونم نکن<BR>مرد این بازیچه که دیگر نیستم<BR>این تو و این لیلای تو من نیستم<BR>گفت ای دیوانه لیلایت منم<BR>در رگت پنهان و پیرایت منم<BR>سال ها با جور لیلا ساختی<BR>من کنارت بودم و نشناختی</FONT> </P> text/html 2010-06-15T09:29:17+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس غمناک http://love-and-dead.mihanblog.com/post/15 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt=غمگین src="http://th01.deviantart.net/fs30/300W/f/2008/049/7/9/Dark_Fantasy_by_eclipsy.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>شب سردی است ، و من افسرده.<BR>راه دوری است ، و پایی خسته.<BR>تیرگی هست و چراغی مرده.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>می كنم ، تنها، از جاده عبور:<BR>دور ماندند ز من آدم ها.<BR>سایه ای از سر دیوار گذشت ،<BR>غمی افزود مرا بر غم ها.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>فكر تاریكی و این ویرانی<BR>بی خبر آمد تا با دل من<BR>قصه ها ساز كند پنهانی.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>نیست رنگی كه بگوید با من<BR>اندكی صبر ، سحر نزدیك است:<BR>هردم این بانگ برآرم از دل :<BR>وای ، این شب چقدر تاریك است!</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>خنده ای كو كه به دل انگیزم؟<BR>قطره ای كو كه به دریا ریزم؟<BR>صخره ای كو كه بدان آویزم؟</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>مثل این است كه شب نمناك است.<BR>دیگران را هم غم هست به دل،<BR>غم من ، لیك، غمی غمناك است</FONT></P> text/html 2010-06-15T09:27:14+01:00 love-and-dead.mihanblog.com پرنسس عکس غمگین عاشقانه http://love-and-dead.mihanblog.com/post/14 <IMG class="size-full wp-image-46 aligncenter" height=450 alt=غمگین src="http://lovetarin.bloghaa.com/files/2010/03/alovetokill.jpg" width=300>