عاشقانه tag:http://love-and-dead.mihanblog.com 2020-06-02T00:10:18+01:00 mihanblog.com عکس های عاشقتنه لب 2010-06-24T07:12:30+01:00 2010-06-24T07:12:30+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/28 پرنسس  

 

]]>
بی وفایی>>(مخصوص دختر خانوم ها>>چو بی وفا هستند) 2010-06-20T08:59:05+01:00 2010-06-20T08:59:05+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/27 پرنسس   در زمانی که وفاقصه ی برف به تابستان استو صداقت گل نایابی استو در آیینه ی چشمان شقایق ها نیزعابر ظالم و بی عاطفه ی غم جاریستبه چه کس باید گفتبا تو خوشبخت ترین انسانم... غمگین
 
در زمانی که وفا
قصه ی برف به تابستان است
و صداقت گل نایابی است
و در آیینه ی چشمان شقایق ها نیز
عابر ظالم و بی عاطفه ی غم جاریست
به چه کس باید گفت
با تو خوشبخت ترین انسانم...
]]>
تفسیر سکوت... 2010-06-20T08:55:15+01:00 2010-06-20T08:55:15+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/26 پرنسس   من سر ریز سکوت شمایی ام کهنه حرفی برای زدن داریدنه دلی برای عاشق شدنتفسیر سکوتتان کار راحتی نیست من شکست خورده ی تفسیر سکوت شمایم

 

من سر ریز سکوت شمایی ام که

نه حرفی برای زدن دارید

نه دلی برای عاشق شدنتفسیر سکوتتان کار راحتی نیست

من شکست خورده ی تفسیر سکوت شمایم

]]>
کلماتم... 2010-06-20T08:52:46+01:00 2010-06-20T08:52:46+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/25 پرنسس   کلماتم را در جوی سحر می شویملحظه هایم را در روشنی بارانهاتا برای تو شعری بسرایم روشنتا که بی دغدغهبی ابهامسخنانم رادر حضور باد -این سالک دشت وهامون-با تو بی پرده بگویم که تو را دوست میدارم تا مرز جنون۰
 
کلماتم را
در جوی سحر می شویم
لحظه هایم را
در روشنی بارانها
تا برای تو شعری بسرایم روشن
تا که بی دغدغه
بی ابهام
سخنانم را
در حضور باد
-این سالک دشت وهامون-
با تو بی پرده بگویم
که تو را
دوست میدارم تا مرز جنون۰
]]>
دلتنگم 2010-06-20T08:50:57+01:00 2010-06-20T08:50:57+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/24 پرنسس   گر از جفای تو روزی دلم بیازارد کمند شوق کشانم بصح بازآردزدرد عشق تودوشم امید صبح نبوداسیر هجر چه تاب شب دراز آردولی عجب نبودگربسوخت زآتش عشقچه جای موم که فولاد در گداز آرد
 
گر از جفای تو روزی دلم بیازارد
کمند شوق کشانم بصح بازآرد

زدرد عشق تودوشم امید صبح نبود
اسیر هجر چه تاب شب دراز آرد

ولی عجب نبودگربسوخت زآتش عشق
چه جای موم که فولاد در گداز آرد
]]>
دل نوشته عاشقانه 2010-06-20T08:49:17+01:00 2010-06-20T08:49:17+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/23 پرنسس   با هم که هستیم سه نفریممن و تو وبوسهجدا که می شویم ،چهار نفر . . .تو و تنهاییمن و عذاب
 
با هم که هستیم

سه نفریم

من و

تو و

بوسه

جدا که می شویم ،

چهار نفر . . .

تو و تنهایی

من و عذاب
]]>
روی... 2010-06-20T08:46:26+01:00 2010-06-20T08:46:26+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/22 پرنسس   روی ابر پاره پارهرو تن ماه و ستارهرو دل آبی دریابنویس میاد دوبارهگل پونه دونه دونهتوی باغچه زد جوونهبس که غرق اشتیاقهنمی خواد خونه بمونهشوق لحظه رسیدنشاخه ی نگاتو چیدنبعد اینهمه جدایییه دل سیر تورو دیدنیه دل سیر تو رو دیدن پوستر

 

روی ابر پاره پاره
رو تن ماه و ستاره
رو دل آبی دریا
بنویس میاد دوباره
گل پونه دونه دونه
توی باغچه زد جوونه
بس که غرق اشتیاقه
نمی خواد خونه بمونه
شوق لحظه رسیدن
شاخه ی نگاتو چیدن
بعد اینهمه جدایی
یه دل سیر تورو دیدن
یه دل سیر تو رو دیدن

]]>
بخواب ای 2010-06-20T08:43:03+01:00 2010-06-20T08:43:03+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/21 پرنسس   بخواب ای عشق جاویداندر این رویای دیرینهصدای هیچ مجنونینمی آیدبخواب آرامپس آسوده خاطر باشکه در فکرم دگر چیزینمی آیدبخواب ای حس بی پایاننوای لرزش دستان سردم باشبخواب و در میان خواب های وهم و آشفتهبه دنبال نگاهم باشمی خواهم بخوابم بازدر رویا کنارم باش عاشقانه

 

بخواب ای عشق جاویدان
در این رویای دیرینه
صدای هیچ مجنونی
نمی آید
بخواب آرام
پس آسوده خاطر باش
که در فکرم دگر چیزی
نمی آید
بخواب ای حس بی پایان
نوای لرزش دستان سردم باش
بخواب و در میان
خواب های وهم و آشفته
به دنبال نگاهم باش
می خواهم بخوابم باز
در رویا کنارم باش

]]>
صدایی در شب 2010-06-20T08:39:02+01:00 2010-06-20T08:39:02+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/20 پرنسس نیمه شب در دل دهلیز خموش ضربه پایی افکند طنین دل من چون دل گلهای بهار پر شدم از شبنم لرزان یقین گفتم این اوست که باز آمده جستم از جا و در ایینه گیج بر خود افکندم با شوق نگاه آه لرزید لبانم از عشق تار شد چهره ایینه ز آه شاید او وهمی را می نگریست گیسویم در هم و لبهایم خشک شانه ام عریان در جامه خواب لیک در ظلمت دهلیز خموش رهگذر هر دم می کرد شتاب نفسم نا گه در سینه گرفت گویی از پنجره ها روح نسیم دید اندوه من تنها را ریخت بر گیسوی آشفته من عطر سوزان اقاقی ها را تند و بیتاب دویدم سوی در ضربه پاها در

نیمه شب در دل دهلیز خموش
ضربه پایی افکند طنین
دل من چون دل گلهای بهار
پر شدم از شبنم لرزان یقین
گفتم این اوست که باز آمده
جستم از جا و در ایینه گیج
بر خود افکندم با شوق نگاه
آه لرزید لبانم از عشق
تار شد چهره ایینه ز آه
شاید او وهمی را می نگریست
گیسویم در هم و لبهایم خشک
شانه ام عریان در جامه خواب
لیک در ظلمت دهلیز خموش
رهگذر هر دم می کرد شتاب
نفسم نا گه در سینه گرفت
گویی از پنجره ها روح نسیم
دید اندوه من تنها را
ریخت بر گیسوی آشفته من
عطر سوزان اقاقی ها را
تند و بیتاب دویدم سوی در
ضربه پاها در سینه من
چون طنین نی در سینه دشت
لیک در ظلمت دهلیز خموش
ضربه پاها لغزید و گذشت
باد آواز حزینی سر کرد

]]>
عکس قلب 2010-06-17T15:50:54+01:00 2010-06-17T15:50:54+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/19 پرنسس عکس قلب عکس قلب ..باز لب های عطش كرده منعشق سوزان تو را می جویدمی تپد قلبم و با هر تپشیقصه عشق تو را می گوید عکس قلب

عکس قلب

عکس قلب عکس قلب عکس قلب

عکس قلب عکس قلب عکس قلب

عکس قلب عکس قلب عکس قلب

عکس قلب

..
باز لب های عطش كرده من
عشق سوزان تو را می جوید
می تپد قلبم و با هر تپشی
قصه عشق تو را می گوید

]]>
عکس شعر عاشقانه 2010-06-17T15:47:40+01:00 2010-06-17T15:47:40+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/18 پرنسس عکس عاشقانه ..فردا اگر زره نمی آمدمن تا ابد كنار تو می ماندممن تا ابد ترانه عشقم رادر آفتاب عشق تو می خواندم عاشقانه

عکس عاشقانه

..
فردا اگر زره نمی آمد
من تا ابد كنار تو می ماندم
من تا ابد ترانه عشقم را
در آفتاب عشق تو می خواندم

]]>
اس ام اس عاشقانه 2010-06-15T14:18:26+01:00 2010-06-15T14:18:26+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/17 پرنسس   سازگلهای دلم آهنگ توست  / یار بی رنگ غزل هم رنگ توست رفتی اماجان چشمانت بگو / حس نکردی یک نفردل تنگ توست . . .؟ . . . به قلبم نشستی نگفتم چرا  /  دلم را شکستی نگفتم چرا یکی خواب شبهای من را ربود  /  چو دیدم تو هستی نگفتم چرا . . . . . اس ام اس عاشقانه

 

سازگلهای دلم آهنگ توست  / یار بی رنگ غزل هم رنگ توست

رفتی اماجان چشمانت بگو / حس نکردی یک نفردل تنگ توست . . .؟

.

.

.

به قلبم نشستی نگفتم چرا  /  دلم را شکستی نگفتم چرا

یکی خواب شبهای من را ربود  /  چو دیدم تو هستی نگفتم چرا . . .

.

.

]]>
لیلی و مجنون 2010-06-15T14:02:36+01:00 2010-06-15T14:02:36+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/16 پرنسس   یک شبی مجنون نمازش را شکستبی وضو در کوچه لیلا نشستعشق آن شب مست مستش کرده بودفارغ از جام الستش کرده بودگفت یا رب از چه خوارم کرده ایبر صلیب عشق دارم کرده ایخسته ام زین عشق دلخونم نکنمن که مجنونم تو مجنونم نکنمرد این بازیچه که دیگر نیستماین تو و این لیلای تو من نیستمگفت ای دیوانه لیلایت منمدر رگت پنهان و پیرایت منمسال ها با جور لیلا ساختیمن کنارت بودم و نشناختی  

love

یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه لیلا نشست
عشق آن شب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود
گفت یا رب از چه خوارم کرده ای
بر صلیب عشق دارم کرده ای
خسته ام زین عشق دلخونم نکن
من که مجنونم تو مجنونم نکن
مرد این بازیچه که دیگر نیستم
این تو و این لیلای تو من نیستم
گفت ای دیوانه لیلایت منم
در رگت پنهان و پیرایت منم
سال ها با جور لیلا ساختی
من کنارت بودم و نشناختی

]]>
غمناک 2010-06-15T13:59:17+01:00 2010-06-15T13:59:17+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/15 پرنسس شب سردی است ، و من افسرده.راه دوری است ، و پایی خسته.تیرگی هست و چراغی مرده. می كنم ، تنها، از جاده عبور:دور ماندند ز من آدم ها.سایه ای از سر دیوار گذشت ،غمی افزود مرا بر غم ها. فكر تاریكی و این ویرانیبی خبر آمد تا با دل منقصه ها ساز كند پنهانی. نیست رنگی كه بگوید با مناندكی صبر ، سحر نزدیك است:هردم این بانگ برآرم از دل :وای ، این شب چقدر تاریك است! خنده ای كو كه به دل انگیزم؟قطره ای كو كه به دریا ریزم؟صخره ای كو كه بدان آویزم؟ مثل این است كه شب نمناك است.دیگران را هم غم هست به دل،غم من ، غمگین

شب سردی است ، و من افسرده.
راه دوری است ، و پایی خسته.
تیرگی هست و چراغی مرده.

می كنم ، تنها، از جاده عبور:
دور ماندند ز من آدم ها.
سایه ای از سر دیوار گذشت ،
غمی افزود مرا بر غم ها.

فكر تاریكی و این ویرانی
بی خبر آمد تا با دل من
قصه ها ساز كند پنهانی.

نیست رنگی كه بگوید با من
اندكی صبر ، سحر نزدیك است:
هردم این بانگ برآرم از دل :
وای ، این شب چقدر تاریك است!

خنده ای كو كه به دل انگیزم؟
قطره ای كو كه به دریا ریزم؟
صخره ای كو كه بدان آویزم؟

مثل این است كه شب نمناك است.
دیگران را هم غم هست به دل،
غم من ، لیك، غمی غمناك است

]]>
عکس غمگین عاشقانه 2010-06-15T13:57:14+01:00 2010-06-15T13:57:14+01:00 tag:http://love-and-dead.mihanblog.com/post/14 پرنسس ]]>